Skip to content
Trang chủ » กริยา Ing: 7 วิธีใช้และความหมายเบื้องต้น

กริยา Ing: 7 วิธีใช้และความหมายเบื้องต้น

Grammar 5 นาที EP 3 : การเติม 'ing' ที่คำกริยา (V-ing)

กริยา Ing

กริยา ing ในภาษาไทยเป็นกริยาที่เราใช้เพื่อแสดงถึงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันหรือการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้ กริยา ing จะช่วยให้เราสามารถเล่าเรื่องราวหรืออธิบายความเป็นไปได้อย่างชัดเจนและมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นในประโยค

การเตรียมคำศัพท์ก่อนการใช้กริยา ing

เพื่อที่จะใช้กริยา ing ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ควรเตรียมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกริยานั้น ๆ ให้พร้อมก่อน ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการพูดถึงการเดินของคน โดยใช้กริยา walk ก็ควรจะพร้อมที่สำนวนที่ทำให้เราเล่าเรื่องราวในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดิน ดังนั้นเราควรเตรียมคำศัพท์เกี่ยวกับสถานการณ์การเดิน อาทิเช่น street, sidewalk, path, stroll และอีกมากมาย

เวลาที่ใช้กริยา ing ในประโยค

การใช้กริยา ing ในประโยคสามารถทำได้ในหลายสถานการณ์ ดังนั้นเราจึงต้องรู้ว่าความหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการเสมอ เช่น
– ในประโยคที่ใช้กริยา ing เพื่อเริ่มเปิดเผยข้อมูล อาจเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น “Walking down the street, I bumped into my old friend.”
– ในประโยคที่ใช้กริยา ing เพื่อให้การกระทำหรือเหตุการณ์ดูต่อเนื่องกัน เช่น “She kept running and running until she reached the finish line.”
– ในประโยคที่ใช้กริยา ing เพื่อให้ถือเป็นสภาวะหรือสถานะที่คงที่ ตัวอย่างเช่น “I’m loving this book. I can’t put it down!”
– ในประโยคที่ใช้กริยา ing เพื่อแสดงการกำลังกระทำอยู่ในขณะหนึ่ง ตัวอย่างเช่น “I’m watching the movie right now. It’s really entertaining.”

การใช้กริยา ing ในประโยครูปแบบต่าง ๆ

กริยา ing สามารถใช้ร่วมกับคำกริยาและคำนามเพื่อสร้างประโยคในรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น

พหูพจน์: “They were swimming happily in the pool.”
คำกริยา: “She enjoys singing and dancing.”
คำสรรพนามบุรุษ: “John was waiting for his friend, whistling a tune.”
คำสรรพนามหญิง: “Mary was reading a book, feeling relaxed.”
คำบุพบท: “The children were playing in the park, laughing and running around.”
คำบาลี: “He was meditating quietly in the temple.”
คำสรรพนามบุหรี่: “I lit a cigarette, inhaling deeply.”

การออกเสียงกริยา ing

การออกเสียงกริยา ing ในภาษาไทยจะแตกต่างกับภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปแล้วจะออกเสียงอย่างใกล้เคียงกับบรรทัดต่อไปนี้

– กริยา ing ที่อยู่ต้นประโยค จะออกเสียงเหมือนกับ [คํำที่หนึ่งของ คําศัพท์]
– กริยา ing ที่อยู่ในตำแหน่งกลาง จะออกเสียงเหมือนกับ [คำที่สองของ คําศัพท์]
– กริยา ing ที่อยู่ท้ายประโยค จะออกเสียงเหมือนกับ [คำที่สามของ คําศัพท์]

ความหมายและการใช้ประโยคกับกริยา ing

เมื่อใช้กริยา ing ในประโยค เราจะต้องใช้คำอย่างถูกต้องเพื่อให้ประโยคนั้นมีความหมายที่ถูกต้องและจับใจกับผู้ฟัง ตัวอย่างเช่น

– เมื่อเล่าเรื่องราวในอดีต “When I was walking home, I saw a shooting star.”
– เมื่ออธิบายทรัพยากรธรรมชาติ “Hiking in the mountains, I enjoyed the fresh air and beautiful scenery.”
– เมื่ออธิบายการทำงานของคน “Working together, we can achieve great things.”
– เมื่ออธิบายการมีส่วนร่วมในกิจกรรม “Volunteering at the shelter, I gained a deeper understanding of compassion.”

ความเกี่ยวข้องระหว่างกริยา ing กับคำกริยาอื่น ๆ

กริยา ing สามารถใช้ร่วมกับคำกริยาอื่น ๆ ในประโยค เพื่อเสริมความหมายหรืออธิบายกระบวนการหรือสถานะต่าง ๆ ได้ เช่น “I enjoy swimming in the ocean.” ในกรณีนี้กริยา ing “swimming” ถูกใช้เพื่อส่งเสริมความรักในการว่ายน้ำในทะเล

คำคู่และคำนามที่ใช้ร่วมกับกริยา ing

คำกริยาหลักที่ใช้ร่วมกับกริยา ing มีอยู่หลายคำ เช่น

– enjoy: enjoying, I enjoy swimming in the ocean.
– like: liking, He likes playing basketball.
– love: loving, They love dancing until late at night.
– hate: hating, She hates cleaning the house.
– prefer: preferring, I prefer staying at home on weekends.
– start: starting, The concert is starting soon.
– continue: continuing, Please continue speaking in English.
– stop: stopping, He stopped talking and listened to me.

คำสำคัญในกริยา ing

ในการใช้กริยา ing เพื่อให้ประโยคดูน่าสนใจและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน คำสำคัญสามารถเพิ่มความมั่นใจและสร้างความพิเศษได้ ตัวอย่างเช่น

– คำค้นหา: searching
– คำสั่ง: ordering
– คำสอบถาม: asking
– คำเกรด: grading
– คำขอบคุณ: thanking
– คำศัพท์: memorizing
– คำพูด: speaking
– การแนะนำ: recommending
– โอกาส: celebrating
– การจัดประชุม: organizing

ปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการใช้กริยา ing

การใช้กริยา ing อาจมีปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น

1. การใช้กริยา ing กับกริยาต่าง ๆ – ในภาษาไทยไม่ได้มีพหูพจน์ที่ใช้เติม ing แต่ในภาษาอังกฤษการใช้ verb ing กับ verb อาจมีความลำบาก เนื่องจากบางกริยาไม่สามารถใช้ verb ing ได้ เช่น “I want to start running.” (ไม่ใช่ “I want to start to run.”)

2. ความหมายที่คลี่คลาย – บางคำกริยาที่เติม ing อาจมีความหมายที่คลี่คลาย และอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ฟัง เช่น “I saw him walking.” (ไม่ชัดเจนว่าความหมายเป็น “ฉันเห็นเขากำลังเดิน” หรือ “ฉันเคยเห็นเขาเดิน”))

3. บทบาทตำแหน่ง – การใช้กริยา ing อาจมีบทบาทตำแหน่งที่ไม่ได้เป็นกริยาหลักในประโยค เช่น “I’m sorry for being late.” (being เป็นกริยาเติมซึ่งมีบทบาทเป็นกรรมของกริยาหลักเป็นนามในประโยค)

FAQs

1. กริยา ing คืออะไรในภาษาไทย?
ในภาษาไทย กริยา ing เป็นกริยาที่เติม ing ที่บ่งบอกถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคตที่สัมพันธ์กับเรื่องที่กล่าวถึง

2. การเตรียมคำศัพท์ก่อนการใช้กริยา ing คืออะไร?
การเตรียมคำศัพท์ก่อนการใช้กริยา ing เป็นกระบวนการเตรียมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกริยานั้นเพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับประโยค และช่วยให้เราสามารถใช้กริยา ing ได้อย่างถูกต้อง

3. กริยาเติม ing ใช้อย่างไรในประโยค?
เราสามารถเติม ing หลังตำแหน่งต่าง ๆ ในประโยค ตามความเหมาะสม เพื่อเสริมความหมายและชีวิตชีวาให้กับประโยค

4. Verb ing คำสำคัญมีอะไรบ้าง?
Verb ing คำสำคัญมีหลายคำ เช่น enjoy, like, love, hate, prefer

Grammar 5 นาที Ep 3 : การเติม ‘Ing’ ที่คำกริยา (V-Ing)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: กริยา ing verb ing คําศัพท์, กริยาเติม ing, คําที่เติมing 100คํา, Verb ing ตัวอย่าง, Work เติม ing, คำกริยาที่เติม ing 2010, Play เติม ing, Watch เติม ing

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ กริยา ing

Grammar 5 นาที EP 3 : การเติม 'ing' ที่คำกริยา (V-ing)
Grammar 5 นาที EP 3 : การเติม ‘ing’ ที่คำกริยา (V-ing)

หมวดหมู่: Top 33 กริยา Ing

คําที่มี Ing มีอะไรบ้าง

คำที่มี ING คือคำที่มีส่วนท้ายเป็น “ING” ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่พบได้บ่อยในภาษาอังกฤษ คำที่มี ING สร้างคำกริยาช่วยเสริม (auxiliary verb) และคำกริยาปัจจุบันต่อเนื่อง (continuous tense) ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ต้องการพูดถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

ยกตัวอย่างเช่น:
– “I am running.” (ฉันกำลังวิ่ง) นี่คือการใช้คำกริยาปัจจุบันต่อเนื่อง (continuous tense) เพื่อแสดงถึงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้
– “She is playing the piano.” (เธอกำลังเล่นเปียโน) ในประโยคนี้ เราใช้คำกริยาช่วยเสริม (“is”) และคำกริยาปัจจุบันต่อเนื่อง (“playing”) เพื่อแสดงถึงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

นอกจากนี้ คำที่มี ING ยังสามารถใช้เป็นคำสรรพนาม (pronoun) หรือคำนาม (noun) เพื่อแสดงสิ่งของหรือบุคคลที่ทำให้เกิดเสียงกังวาน แหล่งกำเนิดของสิ่งของ หรือระยะเวลาที่เกิดเสียงกังวาน

ตัวอย่างเช่น:
– “The singing of the birds is beautiful.” (การร้องเพลงของนกสวยงาม) เราใช้คำกริยาช่วยเสริม (“is”) และคำนามที่มี ING (“singing”) เพื่อแสดงถึงการร้องเพลงของนกที่สวยงาม
– “I love the feeling of freedom when I’m traveling.” (ฉันรักความรู้สึกของความเสรีภาพเมื่อฉันเดินทาง) ในประโยคนี้ เราใช้คำนามที่มี ING (“feeling”) เพื่อแสดงถึงความรู้สึกของความเสรีภาพในขณะที่เดินทาง

คำที่มี ING มีอะไรบ้าง?
คำที่มีส่วนประกอบ ING มีหลากหลายและมีจำนวนมากในภาษาอังกฤษ บางคำได้รับการใช้งานบ่อยและเป็นที่รู้จักในสื่อมวลชน ในขณะที่คำอื่นๆ อาจจะใช้ในบทความหรืองานวิจัยทางวรรณกรรม

นานัปการกาศ: being, having, seeing, doing, saying, making
กริยาช่วยเสริม: am, are, is, was, were, has been, have been, had been, will be, shall be, will have been, shall have been, can be, could be, may be, might be, must be, ought to be
กริยาปัจจุบันต่อเนื่อง: running, playing, singing, dancing, talking, eating
ปริมาณ: counting, weighing, measuring
คุณลักษณะ: charming, interesting, exciting, amazing, surprising, boring, annoying, disappointing

FAQs:
1. คำที่มี ING มีกี่ประเภท?
คำที่มี ING สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น กริยาช่วยเสริม (auxiliary verb), คำกริยาปัจจุบันต่อเนื่อง (continuous tense), คำสรรพนาม (pronoun), คำนาม (noun), นานัปการกาศ (gerund), และอื่นๆ

2. การใช้คำที่มี ING ต่างจากการใช้คำทั่วไปอย่างไร?
คำที่มี ING ใช้สำหรับการเน้นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน มักใช้ในบทสนทนาและเรื่องราวเพื่อเข้าใจและแสดงถึงกระแสเหตุการณ์ขณะนั้น ในขณะที่คำทั่วไปใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบทั่วไป

3. มีแนวโน้มในการใช้คำที่มี ING บ่อยๆ ในประโยคฝั่งภาษาไทยหรือไม่?
ในภาษาไทย การใช้คำที่มี ING อาจไม่พบเท่าที่พบในภาษาอังกฤษ เพราะภาษาไทยไม่มีรูปแบบเช่น continuous tense หรือการใช้คำช่วยเสริมเหมือนในภาษาอังกฤษ แต่ก็อาจมีบางคำที่มีรูปแบบคล้ายกันกับคำที่มี ING ในภาษาอังกฤษ

4. การใช้คำที่มี ING ต้องระวังเรื่องไวยากรณ์อะไรบ้าง?
ในการใช้คำที่มี ING จำเป็นต้องระวังเรื่องการเติม is, are, am หรือการใช้กริยาช่วยเสริมให้ตรงกับบุคคลที่ใช้ เช่น I am running, She is singing เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องระวังคำนามที่ตามมาต้องเป็นกริยาชนิดหนึ่ง เช่น I love running เป็นต้น

5. การใช้คำที่มี ING มีอิทธิพลในการเปลี่ยนความหมายของประโยคหรือไม่?
คำที่มี ING อาจมีอิทธิพลในการเปลี่ยนความหมายของประโยค โดยการใช้คำที่มี ING สามารถเพิ่มความเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำเกิดขึ้น หรือเพิ่มความน่าจะเป็นในการใช้คำนาม

สรุป: คำที่มี ING เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในภาษาอังกฤษ เพื่อเน้นให้เห็นถึงการกระทำหรือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ประโยคที่ใช้คำที่มี ING สามารถเปลี่ยนความหมายหรือจับต้องความสัมพันธ์ในประโยคได้ตามความต้องการของผู้ใช้ภาษา ในภาษาไทย คำที่มีรูปแบบคล้ายกันอาจมีแตกต่างในการใช้และจำนวนการใช้งาน

Ing ใช้กับอะไรได้บ้าง

ING (สัญลักษณ์ของ International Networking Group) เป็นโครงการประชุมประจำที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรและบุคคลที่ทำงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ โดย ING มีวัตถุประสงค์คือให้บุคคลและองค์กรสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับผู้มีความสนใจเช่นกัน โครงการนี้ถูกสร้างขึ้นขึ้นสู่ชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2545 และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมธุรกิจและองค์กรทั่วโลก

โดยรายละเอียดของโครงการ ING จะเป็นดังนี้

1. นิทรรศการและงานเชิงประสบการณ์: ในระหว่างการประชุม ING, จะมีนิทรรศการและงานเชิงประสบการณ์ต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น นิทรรศการเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด, การแสดงสินค้าและบริการต่างๆ โดยนอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาและการอัปเดตความรู้ไว้อื่นๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมได้กับทรัพยากรที่มีมากขึ้น

2. ระบบเข้าร่วมและเชื่อมโยง: ING มีระบบเข้าร่วมที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเชื่อมโยงกับบุคคลที่เหมือนความสนใจ วัตถุประสงค์ และศักยภาพทางธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ระบบนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถแบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากงานเชิงประสบการณ์และแสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการ ING

3. การส่งเสริมการเป็นสมาชิก: ING เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การเข้าชมงานเฉพาะสำหรับสมาชิก, การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ, และการเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมที่มีข้อมูลและความรู้มากมาย เข้าร่วมโครงการนี้อาจช่วยสร้างความรู้และเครือข่ายที่ทรัพยากรของคุณเพิ่มขึ้น

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q1: ING เปิดโอกาสให้บุคคลที่ทำงานจากธุรกิจใดเข้าร่วมได้บ้าง?
A1: ING เปิดโอกาสให้บุคคลที่ทำงานในทุกธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ เช่น เทคโนโลยี, การตลาด, การเงิน, ระบบบริหารจัดการธุรกิจ, การพัฒนาซอฟต์แวร์ และอื่นๆ

Q2: ฉันจะได้ประโยชน์อะไรเมื่อเข้าร่วมโครงการ ING ?
A2: ผู้เข้าร่วมโครงการ ING จะได้รับประโยชน์จำนวนมาก เช่น สามารถเปลี่ยนเป็นสมาชิกได้ฟรี, มีโอกาสเข้าชมนิทรรศการและงานเฉพาะสำหรับสมาชิก, รับข่าวสารและอัพเดตทรัพยากรทางธุรกิจ, และเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

Q3: องค์กรและบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ ING จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นอย่างไร?
A3: ING มีระบบเชื่อมโยงที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมติดต่อและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ผ่านแพลตฟอร์มทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการสัมมนาและการสนทนากับผู้ใช้ ING คนอื่นๆ

Q4: ฉันต้องจ่ายค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมโครงการ ING หรือไม่?
A4: เป็นประโยชน์ของผู้เข้าร่วมจะได้เป็นสมาชิกโครงการ ING ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมที่ยำระเบียนเข้าร่วมโครงการ

Q5: ฉันจำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือความรู้ในการทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกับโครงการ ING หรือไม่?
A5: ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือความรู้สูงในการทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรม โครงการนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจและต้องการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของตัวเอง

ในสรุป, ING เป็นโครงการที่ให้สิทธิพิเศษและโอกาสการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับบุคคลและองค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น นิทรรศการและงานเชิงประสบการณ์ และมีระบบเชื่อมโยงที่ช่วยเชื่อมโยงกับผู้อื่นที่มีความสนใจเดียวกัน สมาชิก ING ยังได้รับประโยชน์มากมายเช่นการทำเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่หลากหลายและข่าวสารและอัพเดตจากทรัพยากรทางธุรกิจ

ดังนั้น ING เป็นแหล่งทรัพยากรทางธุรกิจที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณอยากเพิ่มความรู้และความเชื่อมโยงทางธุรกิจของคุณ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: lasbeautyvn.com

Verb Ing คําศัพท์

Verb ing คําศัพท์, also known as verb-ing vocabulary, is an essential aspect of the Thai language. It allows for the formation of various verb phrases and enables speakers to express ongoing actions or activities. In this article, we will delve into the intricacies of verb ing คําศัพท์, its usage, and its importance in Thai communication.

Verb ing คําศัพท์ refers to the combination of a verb and the suffix “ing” in Thai, which is typically written as การเป็น followed by the verb. For example, the verb “to eat” is กิน in Thai, so the verb ing form would be การกิน (pronounced: gaan gin), meaning “eating.” This suffix “ing” denotes the continuous or ongoing nature of the action described by the verb.

The verb ing คําศัพท์ allows for the construction of verb phrases, which are central to expressing various actions or activities in Thai. By using verb ing, speakers can convey ongoing actions, habitual actions, and even general actions. It provides a flexibility in expression that is highly valued in the Thai language.

Usage of verb ing คําศัพท์ is not limited to a specific grammatical tense. It can be used both in the present and past tenses, allowing speakers to express actions and activities that occurred in the past or are currently ongoing. For instance, to express the action of “studying” in the past tense, one would say การเรียน (pronounced: gaan rian), while in the present tense, it would be การเรียนอยู่ (pronounced: gaan rian yuu).

Verb ing คําศัพท์ is not only used with individual verbs but can also be combined with adjectives and nouns to create verb phrases and convey additional meaning. For example, the adjective “interesting” in Thai is น่าสนใจ (pronounced: naa san jai). By combining it with verb ing, we can say การน่าสนใจ (pronounced: gaan naa san jai), which means “interessing” or “being interesting.”

The importance of verb ing คําศัพท์ lies in its ability to provide a more nuanced and detailed description of actions or activities. It adds depth to the Thai language by allowing speakers to express ongoing or continuous actions. For example, instead of just saying “I eat,” you can use the verb ing form to say “I am eating” or “I was eating.” This level of specificity helps to convey the exact meaning and intention behind the spoken words.

FAQs:

Q: Can the verb ing คําศัพท์ form be used in formal and informal settings?
A: Yes, the verb ing form can be used in both formal and informal settings. It is a widely accepted and commonly used construction in Thai communication.

Q: Are there any exceptions or irregularities in forming verb ing คําศัพท์?
A: Yes, while the majority of verbs follow the pattern of adding การเป็น before the verb, some verbs have irregular forms. For example, the verb “to go” is ไป in Thai. The verb ing form is การไป (pronounced: gaan bpai), where the initial consonant is changed to match the high tone of the verb.

Q: Can verb ing คําศัพท์ be combined with other tenses?
A: Yes, the verb ing form can be combined with other tenses to express actions in the past, present, or future. By combining the appropriate tense markers with the verb ing form, speakers can accurately convey the desired time frame of the action.

Q: Can verb ing คําศัพท์ be used to describe ongoing states?
A: No, verb ing คําศัพท์ is mainly used to describe ongoing actions or activities. To describe ongoing states or conditions, different grammatical constructions are employed in Thai.

Q: Are there any specific rules for using verb ing คําศัพท์ with adjectives and nouns?
A: Yes, when combining verb ing with adjectives or nouns, the prefix การ (pronounced: gaan) is added before the adjective or noun. This prefix indicates that the adjective or noun is being used as a verb ing form.

In conclusion, verb ing คําศัพท์ plays a crucial role in the Thai language, allowing speakers to express ongoing actions, habitual actions, and general actions with greater precision. Its flexibility and versatility make it an integral part of Thai communication. By understanding and effectively using verb ing คําศัพท์, learners can enhance their fluency and convey their thoughts and experiences more accurately.

กริยาเติม Ing

Title: กริยาเติม – Unlocking the Dynamics of Verb + ing in Thai

Introduction (100 words)

In the Thai language, one aspect that often confuses learners is the use of verb + ing constructions. Known as “กริยาเติม” (krittim), these constructions play a crucial role in expressing ongoing actions, continuous states, and even future plans. Understanding the correct usage and nuances of กริยาเติม is essential to achieving fluency in Thai. In this article, we will delve deep into the intricacies of กริยาเติม to equip learners with a comprehensive understanding of its various forms, usage patterns, and contextual cues.

Forms of กริยาเติม (200 words)

กริยาเติม is formed by combining the basic form of a verb with the word “กำลัง” (kamlang), which acts as an auxiliary verb. This construction conveys the progressive aspect, indicating an ongoing action or a continuous state. For instance, let’s consider the verb “เดิน” (dern), meaning ‘to walk.’ In its basic form, it becomes “กำลังเดิน” (kamlang dern), allowing us to describe actions like “I am walking” (ผมกำลังเดิน – Phom kamlang dern).

Furthermore, Thai offers additional verb + ing patterns that further enrich the language’s expressiveness. These include:

1. กำลัง + verb + อยู่ (kamlang + verb + yuu): This pattern emphasizes a continuous state or an ongoing activity. For instance, “I am sitting” can be translated as “ผมกำลังนั่งอยู่” (Phom kamlang ngang yuu), with the verb “นั่ง” (ngang) meaning ‘to sit.’

2. กำลังจะ + verb (kamlang ja + verb): This construction implies an action that will take place in the immediate future. For example, “I’m going to eat” can be translated as “ผมกำลังจะกิน” (Phom kamlang ja gin), with the verb “กิน” (gin) meaning ‘to eat.’

Usage and Contextual Cues (400 words)

While understanding the various forms of กริยาเติม is crucial, it’s equally important to grasp the nuances of their usage within different contexts. Here are some pointers to guide learners:

1. Ongoing Actions: กริยาเติม is commonly used to describe actions or activities that are currently happening. For instance, “I am studying” can be said as “ผมกำลังเรียน” (Phom kamlang rian). This form is ideal for conveying the present progressive aspect.

2. Continuous States: When expressing a continuous state or an ongoing condition, the pattern กำลัง + verb + อยู่ is invaluable. For example, “She is sleeping” translates to “เธอกำลังนอนอยู่” (Ter kamlang non yuu), highlighting the continuous state of sleeping.

3. Immediate Future: กริยาเติม with กำลังจะ + verb is often employed to express an immediate future action. For instance, “They are going to play” can be rendered as “พวกเขากำลังจะเล่น” (Phuak khao kamlang ja len), signifying their near-future plans to play.

4. Describing Change: กริยาเติม is useful for conveying subtle changes or transformations. For example, “The weather is getting colder” can be expressed as “อากาศกำลังเย็นลง” (Akaat kamlang yen long), capturing the change in temperature.

5. Indicating Irritation or Annoyance: In Thai, กริยาเติม is sometimes used to express irritation or annoyance towards an ongoing action. For instance, “They are always making noise!” can be translated as “พวกเขากำลังทำเสียงดังอยู่เสมอ!” (Phuak khao kamlang tam siang dang yuu samoe), reflecting the speaker’s exasperation.

FAQs (378 words)

Q1. Can I use กริยาเติม with any verb in Thai?
Yes, you can apply กริยาเติม to most verbs. However, be aware that it may not be used with all verbs due to semantic restrictions.

Q2. How can I distinguish between ongoing actions and continuous states?
While both ongoing actions and continuous states use กริยาเติม, the context and situation will provide cues. Actions are more dynamic and involve bodily movement, while states are more static. For example, “I am running” describes an ongoing action, whereas “I am sitting” indicates a continuous state.

Q3. Are there any exceptions to the rules of verb + ing in Thai?
Yes, there are some irregular patterns, especially for verbs that already contain the “ng” sound, such as “ถูกทำร้าย” (thook thamrai – being harmed) or “ถูกใช้” (thook chai – being used). It’s advisable to consult a comprehensive grammar resource to familiarize yourself with these exceptions.

Q4. Can I use กริยาเติม in the past tense?
No, กริยาเติม refers specifically to ongoing actions, continuous states, or future plans. To express past actions, Thai employs other verb tenses and aspects.

Q5. Are there any regional variations in the usage of กริยาเติม in Thai?
Yes, like any language, variations exist throughout different regions or dialects. However, the core principles of กริยาเติม apply universally and should not differ significantly across regions.

Conclusion (100 words)

Understanding the dynamics of กริยาเติม is vital in mastering the Thai language. By grasping the various forms, nuances, and usage patterns introduced in this article, learners can confidently express ongoing actions, continuous states, and future plans. Remember to pay attention to the context, as understanding when to use กริยาเติม will greatly enhance your communication skills. Practice incorporating these verb + ing constructions into everyday conversations, and watch your Thai fluency soar!

มี 31 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ กริยา ing.

Gerunds หรอ -Ing ไง | Learning 4 Live
Gerunds หรอ -Ing ไง | Learning 4 Live
เตรียมสอบอังกฤษ I English A Day On Twitter:
เตรียมสอบอังกฤษ I English A Day On Twitter: “กริยาเหล่านี้ ต้องตามด้วย Gerund (คำกริยาเติม Ing) ≫ ซึ่งทำหน้าที่เป็น “คำนาม” โดยนิยมเรียกว่า ” กริยานาม” Https://T.Co/J5Vvolecpm” / Twitter
หลักการเติม Ing Ep 1 - Youtube
หลักการเติม Ing Ep 1 – Youtube
Verb Ing - ทรัพยากรการสอน
Verb Ing – ทรัพยากรการสอน
Grammar 5 นาที Ep 3 : การเติม 'Ing' ที่คำกริยา (V-Ing) - Youtube
Grammar 5 นาที Ep 3 : การเติม ‘Ing’ ที่คำกริยา (V-Ing) – Youtube
English So Easy : Verbs เติม Ed หรือ Ing เป็น Adjective ใช้ต่างกันอย่างไร..?
English So Easy : Verbs เติม Ed หรือ Ing เป็น Adjective ใช้ต่างกันอย่างไร..?
Ing - ทรัพยากรการสอน
Ing – ทรัพยากรการสอน
หลักการเติม -Ing ท้ายคำกริยา | พยางค์
หลักการเติม -Ing ท้ายคำกริยา | พยางค์
415+Engp5+Dltv54P+540808+C+Tip : การเติม Ing ท้ายคำกริยา (Verb + Ing)+ปริมาณของคำนามนับได้ - Youtube
415+Engp5+Dltv54P+540808+C+Tip : การเติม Ing ท้ายคำกริยา (Verb + Ing)+ปริมาณของคำนามนับได้ – Youtube
เติม Ing Interactive Worksheet
เติม Ing Interactive Worksheet
500 กริยาภาษาอังกฤษ | 40 ประโยคสำเร็จรูป +120 ประโยคตัวอย่าง | English-Thai Verbs | Thai Grammars - Youtube
500 กริยาภาษาอังกฤษ | 40 ประโยคสำเร็จรูป +120 ประโยคตัวอย่าง | English-Thai Verbs | Thai Grammars – Youtube
Gerund แปลว่า คำนามที่มาจากคำกริยาเติม Ing | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Gerund แปลว่า คำนามที่มาจากคำกริยาเติม Ing | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
หลักการเติม -Ing ท้ายคำกริยาในภาษาอังกฤษ เข้าใจง่ายมาก [2566]
หลักการเติม -Ing ท้ายคำกริยาในภาษาอังกฤษ เข้าใจง่ายมาก [2566]
หลักการเติม -Ing ท้ายคำกริยาในภาษาอังกฤษ เข้าใจง่ายมาก [2566]
หลักการเติม -Ing ท้ายคำกริยาในภาษาอังกฤษ เข้าใจง่ายมาก [2566]
กฏ 5 ข้อ การเติม Ing หลังคำกริยา Verb - Youtube
กฏ 5 ข้อ การเติม Ing หลังคำกริยา Verb – Youtube
หลักการเติม Ed ท้ายคำกริยาคืออะไรกัน การเติมง่ายๆ แต่มันก็หลายแบบนะจ๊ะ - ภาษาอังกฤษออนไลน์
หลักการเติม Ed ท้ายคำกริยาคืออะไรกัน การเติมง่ายๆ แต่มันก็หลายแบบนะจ๊ะ – ภาษาอังกฤษออนไลน์
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยา+Ing
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยา+Ing
Grammar: แกรมม่าสำคัญต้องรู้! คำกริยาห้ามเติม -Ing ใน Present Continuous Tense
Grammar: แกรมม่าสำคัญต้องรู้! คำกริยาห้ามเติม -Ing ใน Present Continuous Tense
หลักการเติม Ing ท้ายคำกริยาใน Present Continuous Tense - Youtube
หลักการเติม Ing ท้ายคำกริยาใน Present Continuous Tense – Youtube
หลักการเติม -Ing ท้ายคำกริยา ฉบับเข้าใจง่าย Https://Upturn-Universal.Com #Upturn-Universal #คอร์สเรียนออนไลน์
หลักการเติม -Ing ท้ายคำกริยา ฉบับเข้าใจง่าย Https://Upturn-Universal.Com #Upturn-Universal #คอร์สเรียนออนไลน์
คำกริยาเติม -Ing (Going, Playing), Present Continuous - Youtube
คำกริยาเติม -Ing (Going, Playing), Present Continuous – Youtube
การใช้ Love, Like, Enjoy, Hate ในการเเต่งประโยค - Nockacademy
การใช้ Love, Like, Enjoy, Hate ในการเเต่งประโยค – Nockacademy
เข้าใจ Gerund หรือ Verb + Ing ใน 5 นาที ใช้ยังไง? ต้องตามหลัง Verb ตัวไหนดี?
เข้าใจ Gerund หรือ Verb + Ing ใน 5 นาที ใช้ยังไง? ต้องตามหลัง Verb ตัวไหนดี?
การเติม Ing ท่ีท้ายคำกริยา V-Ing - Youtube
การเติม Ing ท่ีท้ายคำกริยา V-Ing – Youtube
การเติม Ing Worksheet
การเติม Ing Worksheet
การเติม Ing - Youtube
การเติม Ing – Youtube
Bellejirapon (Bellejirapon) - Profile | Pinterest
Bellejirapon (Bellejirapon) – Profile | Pinterest
Present Continuous : กำลังทำอยู่ : หลักการใช้ - English Down-Under
Present Continuous : กำลังทำอยู่ : หลักการใช้ – English Down-Under
คำนามที่มาจากคำกริยาเติม Ing ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
คำนามที่มาจากคำกริยาเติม Ing ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
Verb To Be + กริยาเติม Ing คลิปที่2 ครูโจ คุณกำลัง...อยู่ ใช่ไหม? ฯลฯ ตามครูมาจะพาพูดได้103 - Youtube
Verb To Be + กริยาเติม Ing คลิปที่2 ครูโจ คุณกำลัง…อยู่ ใช่ไหม? ฯลฯ ตามครูมาจะพาพูดได้103 – Youtube
Adg -Ing Form Worksheet
Adg -Ing Form Worksheet
หลักการเติม -Ing ท้ายคำกริยา ฉบับเข้าใจง่าย Https://Upturn-Universal.Com #Upturn-Universal #คอร์สเรียนออนไลน์
หลักการเติม -Ing ท้ายคำกริยา ฉบับเข้าใจง่าย Https://Upturn-Universal.Com #Upturn-Universal #คอร์สเรียนออนไลน์
English So Easy : หลักการเติม Ing ท้ายคำกริยาใน Continuous Tense
English So Easy : หลักการเติม Ing ท้ายคำกริยาใน Continuous Tense
12/01/2564 ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Continuous Tense - Youtube
12/01/2564 ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Continuous Tense – Youtube
Grammar: แกรมม่าสำคัญต้องรู้! คำกริยาห้ามเติม -Ing ใน Present Continuous Tense
Grammar: แกรมม่าสำคัญต้องรู้! คำกริยาห้ามเติม -Ing ใน Present Continuous Tense
คำไหนที่เติมIng ไม่ได้ อ่านที่นี่: อะไรที่เติมIngไม่ได้
คำไหนที่เติมIng ไม่ได้ อ่านที่นี่: อะไรที่เติมIngไม่ได้
Verb To Be + กริยาเติม Ing คลิปที่4 ครูโจ เขากำลัง...อยู่ ใช่ไหม? ฯลฯ ตามครูมาจะพาพูดได้106 - Youtube
Verb To Be + กริยาเติม Ing คลิปที่4 ครูโจ เขากำลัง…อยู่ ใช่ไหม? ฯลฯ ตามครูมาจะพาพูดได้106 – Youtube
Ing Online Worksheet For Grade3
Ing Online Worksheet For Grade3
Gerund คืออะไร หลักการใช้ Gerund มีอะไรบ้าง เอาให้เคลียร์กันไปเลยอย่าช้า - ภาษาอังกฤษออนไลน์
Gerund คืออะไร หลักการใช้ Gerund มีอะไรบ้าง เอาให้เคลียร์กันไปเลยอย่าช้า – ภาษาอังกฤษออนไลน์
Grammar Review For Grade 6 - Subject-V.Ing-Present Simple Tense | Pubhtml5
Grammar Review For Grade 6 – Subject-V.Ing-Present Simple Tense | Pubhtml5
Gerund คืออะไร หลักการใช้ Gerund มีอะไรบ้าง เอาให้เคลียร์กันไปเลยอย่าช้า - ภาษาอังกฤษออนไลน์
Gerund คืออะไร หลักการใช้ Gerund มีอะไรบ้าง เอาให้เคลียร์กันไปเลยอย่าช้า – ภาษาอังกฤษออนไลน์
Present Continuous Tense - Ppt ดาวน์โหลด
Present Continuous Tense – Ppt ดาวน์โหลด
Verb To Be + กริยาเติม Ing คลิปที่4 ครูโจ เขากำลัง...อยู่ ใช่ไหม? ฯลฯ ตามครูมาจะพาพูดได้106 - Youtube
Verb To Be + กริยาเติม Ing คลิปที่4 ครูโจ เขากำลัง…อยู่ ใช่ไหม? ฯลฯ ตามครูมาจะพาพูดได้106 – Youtube
สรุป ! ทั้ง 12 Tense อย่างละเอียด มาดูกัน - Tuenong
สรุป ! ทั้ง 12 Tense อย่างละเอียด มาดูกัน – Tuenong
Wordy Guru On Twitter:
Wordy Guru On Twitter: “Work กริยาช่อง 2 Worked กริยาช่อง 3 Worked แปลว่า ทำงาน หมวด Regular Verb #กริยา3ช่อง Https://T.Co/Tvnnpgrwxu Https://T.Co/Ypbtcdxkbj” / Twitter
Present Continuous Tense คืออะไร สรุปการใช้ หลักการ ตัวอย่างประโยค – Bestkru
Present Continuous Tense คืออะไร สรุปการใช้ หลักการ ตัวอย่างประโยค – Bestkru
หลักการเติม S | Pdf
หลักการเติม S | Pdf
คำนามที่มาจากคำกริยา, เช่น คำกริยาที่นำหน้าด้วย To (เช่น To Dance) และการทำคำกริยาให้เป็นคำนามโดยเติม -Ing (เช่น Dancing) ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
คำนามที่มาจากคำกริยา, เช่น คำกริยาที่นำหน้าด้วย To (เช่น To Dance) และการทำคำกริยาให้เป็นคำนามโดยเติม -Ing (เช่น Dancing) ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
Present Participle แปลว่า รูปกริยาแสดงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน, มีรูปคือ คำกริยาเติม -Ing | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Present Participle แปลว่า รูปกริยาแสดงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน, มีรูปคือ คำกริยาเติม -Ing | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
0-9509555340_20211007_221706_0000 - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-1 หน้า | Anyflip
0-9509555340_20211007_221706_0000 – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-1 หน้า | Anyflip

ลิงค์บทความ: กริยา ing.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ กริยา ing.

ดูเพิ่มเติม: blog https://lasbeautyvn.com/category/digital-studios

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *