Skip to content
Trang chủ » เขียนวันที่: ความสำคัญของการเขียนบล็อก

เขียนวันที่: ความสำคัญของการเขียนบล็อก

การเขียนวันที่และตัวเลข

เขียนวันที่

การเขียนวันที่ให้ถูกต้องในภาษาไทย

การเขียนวันที่เป็นสิ่งสำคัญในการเขียนภาษาไทยตามหลักการที่กำหนด วันที่จะถูกเขียนในรูปแบบวันที่เดี่ยว หรือวันที่พร้อมประทับใจอื่นๆ เช่น มาแล้วและเร็วด้วย, ออกแล้ว, นานแล้ว, หลุดหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรูปแบบเขียนวันที่ในแต่ละช่วงวัน เช่น ช่วงเช้า, ช่วงบ่าย และช่วงค่ำศัตรู เพื่อให้แสดงถึงความแม่นยำและทันสมัยในการเขียนวันที่ในภาษาไทย

รูปแบบเขียนวันที่ในประเทศไทย

ในประเทศไทย รูปแบบที่ใช้ในการเขียนวันที่จะถูกต้องตามแบบต่อไปนี้:

วันที่ เดือน ปี
6 พฤศจิกายน 2564

หรืออาจมีรูปแบบเต็มที่เรียกว่า “วันที่ และวัน” ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักใช้ในเอกสารทางกฎหมาย เช่น

วันที่ ที่ สี่ วันเดือนเพื่อนมี ปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๔

นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องหมายวันที่ในการเขียนวันที่ในประเทศไทย เช่น วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างปี ๒๕๖๒ถึง๒๕๖๔) เป็นต้น

การใช้วันที่ในแบบต่างๆ

การใช้วันที่ในการเขียนได้มีหลายแบบตามวัตถุประสงค์ของการใช้ เช่น:

1. การเขียนวันที่ในการอธิบายเหตุการณ์: ในกรณีที่ต้องการเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีต หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต สามารถใช้วันที่เดียวกับเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

2. วันที่ในการเขียนรายงานการวิจัย: เมื่อเขียนรายงานการวิจัย ควรระบุวันที่เริ่มและสิ้นสุดของการวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวและการดำเนินงานของการวิจัยอย่างถูกต้อง

3. การใช้วันที่ในการนัดหมายและเชิงกายภาพ: เมื่อมีการจัดตารางนัดหมาย หรือกำหนดกิจกรรมที่เป็นเชิงกายภาพ เช่น การออกกำลังกายหรือการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ควรระบุวันที่และเวลาให้ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรม

4. การเขียนวันที่ในเอกสารทางธุรกิจ: เอกสารทางธุรกิจ เช่น ภาษี, ใบสมัครงาน, ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น จะต้องระบุวันที่ให้ถูกต้องเพื่อความรอบเรียบร้อยและสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล

5. การแสดงวันที่ในหัวข้อเอกสารทางธุรกิจ: เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของเอกสารในระยะเวลาที่กำหนด ควรมีการแสดงวันที่ในหัวข้อเอกสาร โดยระบุวัน-เดือน-ปีและเวลาเป็นรูปแบบที่ชัดเจน

6. การใช้วันที่ในการพิมพ์และเอกสารอื่นๆ: ในแบบธรรมดาของเอกสารทั่วไป เช่น หนังสือ, นิตยสาร หรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ จะพบรูปแบบเขียนวันที่ในรูปแบบต่างๆ นอกจากวันที่จริงๆ บางครั้งผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบการพิมพ์บางคนอาจระบุวันเดาว่าต้องการให้ผู้อ่านรับว่าเป็นข่าวที่มีความเป็นสาระหรือสิ่งที่สำคัญ

การเขียน วัน เดือน ปี ที่ ถูก ต้องในภาษาไทย

เมื่อจะเขียนวันที่ในภาษาไทยให้ถูกต้อง ควรระบุตามแบบตัวอย่างข้างล่างนี้:

วันที่ เดือน พ.ศ./ค.ศ.
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ / ๑ พฤศจิกายน ๒๐๒๑

วันที่และเดือนควรเขียนทั้งสองตัวเป็นตัวเลขภาษาไทย ในขณะที่ปีควรเขียนเป็นตัวเลขภาษาไทยในรูปแบบพุทธศักราช (พ.ศ.) หรือรูปแบบคริสต์ศักราช (ค.ศ.)

เขียนวันที่ภาษาอังกฤษวันแรกในรูปแบบ th st

ในภาษาอังกฤษ วันแรกของเดือนมักมีการใช้รูปแบบเขียนเพิ่มเติมในการระบุวันที่ เพื่อแสดงความสมบูรณ์และเนื้อหาของตัวเลข

วันที่เถอะ เดือน ปี
10th พฤศจิกายน 2021

ในตัวอย่างข้างต้น เราเห็นว่า “th” ถูกเพิ่มหลังจากตัวเลข ๑๐ เพื่อแสดงว่าเป็นวันที่ ๑๐ (ต้นหนังสือ) ของเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นสามารถใช้วิธีนี้ในการเขียนวันที่ภาษาอังกฤษได้

เขียนวันที่แบบอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ รูปแบบสำหรับการเขียนวันที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย คำว่า “วัน” (day) จะเขียนเป็นตัวย่อ “d” และคำว่า “เดือน” (month) จะเขียนเป็นตัวย่อ “m” ดังนั้น พร้อมกับจะต้องมีการเขียนวันที่และปีด้วย เช่น

d/m/y
10/11/21

ในตัวอย่างข้างต้น เราได้ใช้รูปแบบที่ใช้ตัวย่อเพื่อเขียนวันและเดือน และใช้ตัวเลขสองหลักเพื่อระบุปี ซึ่งอาจจะเป็นการเขียนวันที่ในแค่บางประเทศ ระบุในรูปแบบสั้นๆ

วันเดือนปีภาษาอังกฤษย่อ

ในภาษาอังกฤษมีวิธีย่อสำหรับการเขียนวัน เดือน และปีเพื่อให้ชื่อสั้นกว่า โดยใช้ตัวย่อของแต่ละคำ เช่น

วันที่ เดือน ปี
10 Nov 21

ในตัวอย่างข้างต้น เราใช้ “Nov” เพื่อแทนเดือนพฤศจิกายน และใช้ “21” เพื่อแทนระบุปี

วันภาษาอังกฤษ 7 วัน

ในภาษาอังกฤษ วันหนึ่งในสัปดาห์สามารถระบุได้โดยใช้ตัวย่อ ดังนี้:

– วันจันทร์ (Monday) = Mon
– วันอังคาร (Tuesday) = Tue
– วันพุธ (Wednesday) = Wed
– วันพฤหัสบดี (Thursday) = Thu
– วันศุกร์ (Friday) = Fri
– วันเสาร์ (Saturday) = Sat
– วันอาทิตย์ (Sunday) = Sun

ตัวย่อวันภาษาอังกฤษ th

ในภาษาอังกฤษ เราใช้ตัวย่อ “th” เพื่อระบุวันที่ที่ลงท้าย

การเขียนวันที่และตัวเลข

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: เขียนวันที่ การเขียน วัน เดือน ปี ที่ ถูก ต้อง, เขียนวันที่ภาษาอังกฤษ th st, เขียนวันที่แบบอังกฤษ, วันเดือนปีภาษาอังกฤษ ย่อ, วันภาษาอังกฤษ 7 วัน, ตัวย่อวันภาษาอังกฤษ th, การเขียนวันเกิดภาษาอังกฤษ, ตัวย่อวันที่ภาษาอังกฤษ 1-31

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เขียนวันที่

การเขียนวันที่และตัวเลข
การเขียนวันที่และตัวเลข

หมวดหมู่: Top 89 เขียนวันที่

วันที่ 20 เขียนยังไง

วันที่ 20 เขียนยังไง: คำแนะนำการเขียนเพื่อสร้างศิลปะเสียงในงานเขียนรวม

การเขียนเป็นหนึ่งในศิลปะที่สร้างสรรค์และมีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์มาอันนานแล้ว การเขียนและการสื่อสารทางหนึ่งในวิถีชีวิตของมนุษย์ ผ่านการใช้คำต่างๆ เพื่อสื่อความหมาย ความรู้ ความคิด เป้าหมาย และความเชื่อออกไปยังผู้อื่น ทำให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาวิถีความเป็นอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

วันที่ 20 เป็นวันพิเศษที่ให้โอกาสแก่ผู้คนที่ต้องการสร้างสรรค์ผ่านคำพูดและประโยค เพื่อแสดงความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก และความรักที่สำคัญในชีวิต เช่น การพูดคำอวยพรให้กับคนที่สำคัญ การเขียนจดหมายทางด้านบุคคล หรือบทวิเคราะห์เรื่องราวที่มีผลกระทบในสังคม

แม้ว่าการเขียนอาจจะดูเป็นเรื่องง่าย แต่การสร้างคำพูดและประโยคที่ดีนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการเตรียมความคิดการสร้างเนื้อหา และการเขียนรายละเอียดเพื่อให้สื่อความหมายของการพูดหรือเขียนเป็นไปอย่างชัดเจน ดังนั้น วันที่ 20 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฝึกฝนศักยภาพในการสร้างศิลปะเสียงผ่านหนังสือ บทเพลง บทกวี หรือเรื่องสั้น เพื่อให้สามารถนำสื่อความหมายสังคม มนุษย์ และศิลปวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันที่สำคัญออกมาเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ได้อย่างสมบูรณ์และน่าทึ่ง

คำแนะนำในการเขียนศิลปะเสียงในงานเขียนรวมที่มีความหมายสำคัญ คือเรื่องราวศิลปะเสียงที่สร้างสรรค์และเป็นความรู้สำหรับผู้อ่านหรือผู้ฟัง ต้องสื่อถึงความรู้สึก จินตนาการ และความเชื่อมั่นของผู้สร้างในแต่ละเรื่องราว นอกจากนี้ยังต้องได้รับความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจเพื่อให้สามารถติดต่อความคิดเห็นในแง่ดี และสร้างความทรงจำอย่างยิ่งใหญ่ในใจผู้อ่านหรือผู้ฟัง

นอกเหนือจากการเลือกหัวข้อที่สนใจ คุณยังสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อการเขียนที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นการใช้มุมมองที่น่าสนใจ เอกลักษณ์ที่ยากจะลืม และข้อเท็จจริงที่น่าประทับใจในเรื่องราว ทั้งนี้ควรมีความรู้ความเข้าใจและความสมดุลของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเข้ากับผู้คนที่เป็นไปได้มากที่สุด

FAQs:
คำถามที่ 1: วันที่ 20 เขียนยังไง?
คำตอบ: การเขียนในวันที่ 20 เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างศิลปะเสียงที่สร้างสรรค์ คุณสามารถเลือกที่จะเขียนหนังสือ บทเพลง บทกวี หรือเรื่องสั้น เพื่อแสดงความคิด ความรู้สึก และความรักที่สำคัญในชีวิตของคุณ

คำถามที่ 2: โทวนาที่ศิลปะเสียงชนิดไรบ้าง?
คำตอบ: โทวนาศิลปะเสียงมีหลายประเภท ซึ่งรวมถึงหนังสือ บทเพลง บทกวี รวมถึงเรื่องสั้น เป็นต้น โทวนาศิลปะเสียงเหล่านี้ทำให้ผู้เขียนสามารถแสดงความคิดจินตนาการและความรู้สึกได้อย่างเต็มที่

คำถามที่ 3: บทกวีเป็นอย่างไรต่อความสำเร็จของชิ้นเขียน?
คำตอบ: บทกวีเป็นรูปแบบของศิลปะเสียงที่น่าสนใจอย่างมาก การเลือกใช้คำศัพท์ที่สอดคล้องกันทำให้บทกวีได้รับการยอมรับและชื่นชมมากขึ้น การอวยพรหรือเชียร์เวลาที่ต้องการสร้างความประทับใจก็เป็นเวลาพิเศษในการเขียนหรือสร้างสรรค์ผ่านศิลปะเสียง

คำถามที่ 4: มีเทคนิคใดที่ช่วยในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นในงานเขียนรวม?
คำตอบ: เรื่องราวที่น่าสนใจสามารถสร้างขึ้นได้โดยการใช้มุมมองที่น่าสนใจ องค์ประกอบที่ยากจะลืม และข้อเท็จจริงที่น่าประทับใจ ความเข้าใจเศรษฐศาสตร์และภาษาที่สอดคล้องกันเป็นอย่างมากเช่นกัน

การเขียนวันที่มีกี่แบบ

การเขียนวันที่มีกี่แบบ

การเขียนวันที่ในภาษาไทยนั้นมีหลายแบบ หนึ่งในนั้นคือการเขียนตามวิธีทางการเรียงลำดับเลขที่เป็นมาตรฐาน อาทิเช่น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 หรือเป็นต้นที่เห็นแล้วเข้าใจง่าย และหนึ่งในนั้นคือวิธีการเขียนวันที่โดยใช้คำอธิบายแยก เช่น วันที่สี่ของเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นวิธีการเขียนที่เป็นไปได้และถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน

การเขียนวันที่ตามมาตรฐานในภาษาไทยสามารถแบ่งออกเป็นโดยใช้รูปแบบต่างๆ เช่น วันที่ 3 เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2565 หรือ 3 มกราคม 2565 เป็นต้น การใช้รูปแบบใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมแห่งกรณี

วันที่แบบที่ 1: วัน เดือน ปี (วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
รูปแบบเขียนนี้เป็นรูปแบบที่เรียบง่ายและเป็นมาตรฐานในการเขียนวันที่ในภาษาไทย โดยมักใช้ในเอกสารทางราชการหรือเอกสารที่จำเป็นต้องมีความเป็นมาตรฐาน วัน จะเริ่มต้นด้วยคำว่า “วันที่” นำหน้าจากนั้นตามด้วยตัวเลขเรียงลำดับวันที่ ส่วนเดือนจะเริ่มต้นด้วยคำว่า “เดือน” นำหน้า และใช้ชื่อเดือนภาษาไทย เช่น “มกราคม” “กุมภาพันธ์” ซึ่งจะอยู่ถัดจากตัวเลขวันที่ ส่วนปีจะใช้คำว่า “ปี” นำหน้าและตามด้วยปีที่เป็นปีพุทธศักราช หรือ ปี พ.ศ. วันเดือนปีจะมีการแยกเป็นคำโดดจำนวน

วันที่แบบที่ 2: วัน เดือน ปี (วันที่ 1 มกราคม 2565)
รูปแบบการเขียนวันที่นี้เป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในเอกสารทั่วไป ซึ่งวันที่จะขึ้นต้นด้วยคำว่า “วันที่” ตามด้วยเลขเรียงวัน ตามด้วยคำว่า “เดือน” ตามด้วยคำว่า “ชื่อเดือน” ในภาษาไทย และตามด้วยคำว่า “ปี” และสิ้นด้วยปีที่แสดงในรูปย่อ เช่น 2565

วันที่แบบที่ 3: วัน เดือน เดือน ปี (วันที่ 1 มกราคม- 31 มกราคม 2565)
รูปแบบการเขียนวันที่นี้ใช้ในบางกรณีที่ต้องการแสดงช่วงวัน เช่น เป็นการระบุวันที่เริ่มต้นของกิจกรรมไปจนถึงวันที่สิ้นสุดของกิจกรรม จึงจะอยู่ในรูปแบบวันที่ 1-31 ด้วย เดือนที่เริ่มต้นจะนำหน้าด้วยคำว่า “วันที่” ตามด้วยตัวเลขวันที่ และคำว่า “เดือน” ตามด้วยชื่อเดือนภาษาไทย จากนั้นคำว่า “เดือน” ตามด้วยชื่อเดือนภาษาไทยอีกครั้ง เพื่อแสดงช่วงของวันที่นั้นๆ ส่วนปีจะใช้คำว่า “ปี” และใช้ปีปัจจุบันหรือตามที่ต้องการ

โดยทั่วไปแล้วการเขียนวันที่ในภาษาไทยจะใช้สัญลักษณ์หยุดบรรทัด หรือจุดทศนิยมระหว่างส่วนของวัน เดือน หรือปีเพื่อให้มีการแบ่งส่วนของวันที่ให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การเขียนวันที่แบบนี้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความเป็นเวลาของผู้เขียนและผู้อ่าน เพราะว่าสัญลักษณ์หยุดบรรทัดอาจหลีกเลี่ยงได้ในบางกรณี

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเขียนวันที่:
1. ต้องการแบ่งวันที่เป็นสามส่วน เรียงลำดับด้วยสัญลักษณ์อะไรถึงจะถูกต้อง?
การแบ่งวันที่เป็นสามส่วนสามารถทำได้โดยใช้สัญลักษณ์หยุดบรรทัดสองครั้ง ( : ) หรือจุดทศนิยมสองตำแหน่ง ( . ) เช่น วันที่ 12: มีนาคม: 2565 หรือ 12.มี.ค. 2565

2. วันที่และเดือนเกิดเราจะเขียนอย่างไรให้ถูกต้อง?
เราสามารถเขียนวันที่และเดือนเกิดได้โดยการใช้รูปแบบวันที่แบบที่ 2 ซึ่งตามด้วยเลขวัน เช่น วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม นำหน้าด้วยคำว่า “วันที่” ตามด้วยตัวเลขวันที่และคำว่า “เดือน” ตามด้วยชื่อเดือนภาษาไทย เช่น วันที่ 15 กรกฎาคม

3. การเขียนวันที่แบบใดที่ถูกต้องในการเขียนในเอกสารทางราชการ?
ในการเขียนในเอกสารทางราชการ เราควรใช้การเขียนวันที่แบบที่ 1 ซึ่งเป็นมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย

4. สามารถเขียนส่วนปีในรูปแบบใดก็ได้หรือไม่?
ในทางปฏิบัติ ส่วนปีสามารถเขียนในรูปแบบตามที่เราทราบกันอยู่คือ ปี พ.ศ. หรือปีพุทธศักราช แต่จริงๆ แล้วทางราชการและบริษัทมักใช้รูปแบบการเขียนปีแบบใดบางรูปแบบ ทั้งการใช้ปีที่ผ่านมาอยู่ในรูปแบบ 2543 หรือใช้ปีที่ศาลอุทธรณ์ใช้อยู่ในรูปแบบ พ.ศ.

การเขียนวันที่ในภาษาไทยจะมีกฎหมายและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ แต่บางครั้งก็อาจมีการเขียนที่แตกต่างกันไปตามบริบทและการใช้งาน โดยควรเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับเอกสารและสถานการณ์ เพื่อให้ปกติพบเห็นและเข้าใจง่าย และปฏิบัติตามกฎหมาย

ดูเพิ่มเติมที่นี่: lasbeautyvn.com

การเขียน วัน เดือน ปี ที่ ถูก ต้อง

การเขียน วัน เดือน ปี ที่ ถูก ต้อง

การเขียน วัน เดือน ปี ที่ ถูก ต้องเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรรู้ เนื่องจากการใช้วัน เดือน และปีในการระบุเวลาและวันที่เกิดเป็นสิ่งที่ผู้คนใช้กันอยู่เป็นประจำทุกวัน การใช้รูปแบบที่ถูกต้องในการเขียนวัน เดือน ปี จึงช่วยให้ผู้คนเข้าใจและใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและไม่สับสนซึ่งอาจเกิดความเข้าใจผิดพลาดได้หากใช้รูปแบบที่ไม่ถูกต้อง

หลายครั้ง เราอาจพบเคล็ดลับหรือข้อบกพร่องในการใช้การเขียน วัน เดือน ปี ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การที่เขียนเดือนก่อนวันและปีที่เกิด หรือการใช้รูปแบบที่ไม่เป็นที่นิยมอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิดพลาดได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการใช้วัน เดือน ปี และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เราใช้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเราควรรู้และทำคำแนะนำปฏิบัติตามที่ถูกต้อง

เรามาดูวิธีการเขียน วัน เดือน ปี ที่ถูกต้องในประเทศไทย

1. เริ่มต้นด้วยวัน
การเขียนวันในประเทศไทยสามารถทำได้ในรูปแบบทั้งแบบของวันที่และตัวอักษร โดยแบบที่เป็นที่นิยมกันคือการใช้ตัวเลขในการระบุวัน เช่น วันที่ 25 ในช่วงประจำเดือนสามารถเขียนเป็น “๒๕” หรือ “25” เท่านั้น โดยตัวเลขในระบบเดียวกับการใช้รูปแบบตัวอักษร เช่น วันที่ ๒๕

2. ระบุเดือน
การเขียนเดือนในประเทศไทยมักใช้รูปแบบของตัวอักษรภาษาไทยควบคู่กับตัวเลขของระบบสิบไทย เช่น เมษายน ในรูปแบบของวันที่%

เขียนวันที่ภาษาอังกฤษ Th St

เขียนวันที่ภาษาอังกฤษ th st in Thai

When it comes to writing dates in Thai, there are some differences compared to English. One particular aspect that can be confusing to English speakers is expressing the ordinal numbers in dates, specifically “th” when referring to numbers ending in 1, 21, 31, etc. In this article, we will explore how to write the day “st” in Thai and delve into some frequently asked questions surrounding this topic.

In Thai, the word for “th st” is written as “ที่” (pronounced as “thi”), and it is used to indicate that the number is an ordinal number. However, it is important to note that this usage is different from English. In English, “st” is added directly after the number (e.g., 1st, 21st, 31st), while in Thai, “ที่” comes before the number.

To demonstrate how to write the day “st” in Thai, we can use the example of the date February 21st, 2023. In Thai, it would be written as “21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ 21” (pronounced as “yee-sip-et kum-phaa-pan kao-tun-sor-hok thee yee-sip-et”). Here, “ที่ 21” precedes the number 21, indicating that it is the “st” day of February.

Now, let’s address some frequently asked questions about writing dates in Thai:

Q: How do you write the day “nd” in Thai?
A: To express the day “nd” in Thai, the word “ที่” is used. For example, if we consider the date January 22nd, 2023, it would be written as “22 มกราคม 2566 ที่ 22” (song-sip-song ma-kaw-raa-khom song-phaa-kao-sor-hok thee-song-sip-song).

Q: How about the day “rd” in Thai?
A: Similar to “nd,” “rd” is also represented by the word “ที่” in Thai. Let’s say we have the date March 3rd, 2023. It would be written as “3 มีนาคม 2566 ที่ 3” (sam-mee-naa-khom baa-kao-sor-hok thee-sam).

Q: What if the number ends with 2, 22, or 32?
A: In these cases, the word “ที่” is still used. For instance, if we consider the date May 22nd, 2023, it would be written as “22 พฤษภาคม 2566 ที่ 22” (song-sip-song pruuet-sa-paa-khom song-phaa-kao-sor-hok thee-song-sip-song).

Q: Do Thai people use Arabic numerals or Thai numerals for dates?
A: Thai people generally use Arabic numerals (0, 1, 2, 3, etc.) when writing dates. Thai numerals are still used but are more commonly seen in formal documents or traditional contexts.

Q: Are there any exceptions in writing the day “st” in Thai?
A: Yes, there are a few exceptions. When it comes to the number 11, the word “ที่” is not used. Instead, the number is simply written as “11” followed by the month and year. For example, if we have the date November 11th, 2023, it would be written as “11 พฤศจิกายน 2566” (sip-et pruud-sa-jee-gaa-yon ro-sor-hok pruud-sa-jee-gaa-yon).

Q: Can I use the word “ที่” with other numbers when referring to dates?
A: No, the word “ที่” is solely used to denote “st,” “nd,” or “rd” when talking about dates in Thai. It is not utilized for other purposes or numbers.

Q: Are there any other aspects to be aware of when writing dates in Thai?
A: Yes, it is important to mention that Thai dates usually follow the format of “day month year,” as opposed to the English format of “month day, year.” Additionally, the Thai calendar system is based on the Buddhist era, so the year is calculated by adding 543 to the Gregorian year. Therefore, when writing dates in Thai, you need to be familiar with both the Thai calendar and numbering systems.

Understanding how to write the day “st” in Thai is crucial for effectively communicating dates in Thai language. By familiarizing oneself with these nuances and guidelines, one can avoid confusion and ensure accurate and culturally appropriate communication.

พบ 6 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เขียนวันที่.

แชร์ทริคง่าย ๆ เขียน วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและย่อ
แชร์ทริคง่าย ๆ เขียน วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและย่อ
การเขียน วัน เดือน ปี ที่ถูกต้อง - Youtube
การเขียน วัน เดือน ปี ที่ถูกต้อง – Youtube
แชร์ทริคง่าย ๆ เขียน วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและย่อ
แชร์ทริคง่าย ๆ เขียน วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและย่อ
การเขียนวันที่ (Date) ในภาษาอังกฤษ
การเขียนวันที่ (Date) ในภาษาอังกฤษ
วิธีเขียนวันที่ภาษาอังกฤษง่ายๆ - Youtube
วิธีเขียนวันที่ภาษาอังกฤษง่ายๆ – Youtube
สรุปให้แล้ว วันที่ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน ใช้ยังไงให้ถูก มาดู!
สรุปให้แล้ว วันที่ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน ใช้ยังไงให้ถูก มาดู!
วัน เดือน ปี ภาษาจีน (日 月 年) แตกต่างกับไทยยังไง? | เรียนภาษาจีนฟรี
วัน เดือน ปี ภาษาจีน (日 月 年) แตกต่างกับไทยยังไง? | เรียนภาษาจีนฟรี
การเขียนวันที่แบบ Us และ Uk | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
การเขียนวันที่แบบ Us และ Uk | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
การอ่านและเขียน วันที่ ลำดับที่ - Youtube
การอ่านและเขียน วันที่ ลำดับที่ – Youtube
Engwptsn✨📖 On Twitter:
Engwptsn✨📖 On Twitter: “Tips เบาๆ สำหรับการเขียน Essay ✨⭐️ การเขียนวันที่นั้นสำคัญมาก อะไรที่ดู Simple แบบนี้ก็ไม่ควรผิดนะจ๊ะ (Source: Easy Writer, Andrea A. Lunsford) #ติวภาษาอังกฤษ #ชีทภาษาอังกฤษ #Dek63 #Englishwithptan Https://T.Co/Cwsfhm5Bei …
เขียน วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
เขียน วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edufirst
วัน เดือน ปี ภาษาจีน (日 月 年) แตกต่างกับไทยยังไง? | เรียนภาษาจีนฟรี
วัน เดือน ปี ภาษาจีน (日 月 年) แตกต่างกับไทยยังไง? | เรียนภาษาจีนฟรี
2019-08-18_6-34-29 – วิศวกรรีพอร์ต
2019-08-18_6-34-29 – วิศวกรรีพอร์ต
นภา] เคยเขียน วันที่ ภาษาอังกฤษ กันไหมครับ วั้นนี้ Sun 30Th Jun 2019
นภา] เคยเขียน วันที่ ภาษาอังกฤษ กันไหมครับ วั้นนี้ Sun 30Th Jun 2019
Date การเขียน วันที่ ภาษาอังกฤษ
Date การเขียน วันที่ ภาษาอังกฤษ
วิธีเขียนและอ่าน วัน, เดือน, ปี ในภาษาอังกฤษ - Writing And Saying The Date  - Youtube
วิธีเขียนและอ่าน วัน, เดือน, ปี ในภาษาอังกฤษ – Writing And Saying The Date – Youtube
วัน เดือน ปี ภาษาจีน (日 月 年) แตกต่างกับไทยยังไง? | เรียนภาษาจีนฟรี
วัน เดือน ปี ภาษาจีน (日 月 年) แตกต่างกับไทยยังไง? | เรียนภาษาจีนฟรี
การเขียนวันที่ (Date) ในภาษาอังกฤษ
การเขียนวันที่ (Date) ในภาษาอังกฤษ
การอ่านเขียน ”วันที่” ในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 2 การออกเสียง “วันที่”  ในภาษาญี่ปุ่นจะมีลักษณะพิเศษ
การอ่านเขียน ”วันที่” ในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 2 การออกเสียง “วันที่” ในภาษาญี่ปุ่นจะมีลักษณะพิเศษ
เรียนภาษาอังกฤษ | รวมศัพท์ วัน เดือน ปี และวันต่างๆ | พร้อมตัวอย่างประโยค -  Youtube
เรียนภาษาอังกฤษ | รวมศัพท์ วัน เดือน ปี และวันต่างๆ | พร้อมตัวอย่างประโยค – Youtube
เรื่องของการเขียนเรียงตัวเลขบอก วัน เดือน ปี | Shorteng  ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
เรื่องของการเขียนเรียงตัวเลขบอก วัน เดือน ปี | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
การอ่านและเขียน “วัน” ในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 1 “วัน”  ในภาษาญี่ปุ่นถือว่าเป็นพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อนและจำง่ายที่สุด
การอ่านและเขียน “วัน” ในภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 1 “วัน” ในภาษาญี่ปุ่นถือว่าเป็นพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อนและจำง่ายที่สุด
การเขียนวันที่ภาษาจีน | เก่ง จีน กัน - Chinese So Bang - Youtube
การเขียนวันที่ภาษาจีน | เก่ง จีน กัน – Chinese So Bang – Youtube
การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ แบบ British - American เขียนวันที่ให้เข้าใจตรงกัน
การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ แบบ British – American เขียนวันที่ให้เข้าใจตรงกัน
การอ่าน วัน เดือน ปีแบบย่อ ป.2 - Youtube
การอ่าน วัน เดือน ปีแบบย่อ ป.2 – Youtube
ของแต่งห้องเรียน ป้ายเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ ธีมซัมเมอร์ - คลังสื่อการสอน
ของแต่งห้องเรียน ป้ายเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ ธีมซัมเมอร์ – คลังสื่อการสอน
การเขียนวันที่ (Date) ในภาษาอังกฤษ
การเขียนวันที่ (Date) ในภาษาอังกฤษ
วันที่ ภาษาอังกฤษ | เรียนภาษาอังกฤษ Ep4 | น้อง Ten Ten Happy Kids - Youtube
วันที่ ภาษาอังกฤษ | เรียนภาษาอังกฤษ Ep4 | น้อง Ten Ten Happy Kids – Youtube
การเขียนและการอ่านวันเดือนปีภาษาจีนการเขียนและการอ่านวันเดือนปีภาษาจีน -  Flip Ebook Pages 1-2 | Anyflip
การเขียนและการอ่านวันเดือนปีภาษาจีนการเขียนและการอ่านวันเดือนปีภาษาจีน – Flip Ebook Pages 1-2 | Anyflip
แบบทดสอบทบทวนชุดการเรียนรู้ที่ 7 คณิตศาสตร์ Y2 เรื่องการเขียนแสดงวัน เดือน  ปี Worksheet
แบบทดสอบทบทวนชุดการเรียนรู้ที่ 7 คณิตศาสตร์ Y2 เรื่องการเขียนแสดงวัน เดือน ปี Worksheet
การเขียนวันที่ในสมุด - Youtube
การเขียนวันที่ในสมุด – Youtube
ของแต่งห้องเรียน ป้ายเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ ธีมซัมเมอร์ - คลังสื่อการสอน
ของแต่งห้องเรียน ป้ายเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ ธีมซัมเมอร์ – คลังสื่อการสอน
การเขียนและการอ่านวันเดือนปีภาษาจีนการเขียนและการอ่านวันเดือนปีภาษาจีน -  Flip Ebook Pages 1-2 | Anyflip
การเขียนและการอ่านวันเดือนปีภาษาจีนการเขียนและการอ่านวันเดือนปีภาษาจีน – Flip Ebook Pages 1-2 | Anyflip
วัน เดือน ปี ในภาษาจีน - Youtube
วัน เดือน ปี ในภาษาจีน – Youtube
การอ่านและเขียน ”เดือน - ปี” ในภาษาญี่ปุ่น เดือนในภาษาญี่ปุ่น จะเขียน ด้วยตัวคันจิ
การอ่านและเขียน ”เดือน – ปี” ในภาษาญี่ปุ่น เดือนในภาษาญี่ปุ่น จะเขียน ด้วยตัวคันจิ
ตัวย่อวันที่ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1-31มีวิธีการง่ายๆดังนี้ -  ภาษาอังกฤษออนไลน์
ตัวย่อวันที่ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1-31มีวิธีการง่ายๆดังนี้ – ภาษาอังกฤษออนไลน์
เรตติ้งละคร วันที่ 9-10-11 ก.ค 66 - Pantip
เรตติ้งละคร วันที่ 9-10-11 ก.ค 66 – Pantip
การเขียนวันที่ภาษาจีน Worksheet
การเขียนวันที่ภาษาจีน Worksheet
ฉบับรวบรัด!!) 8 ขั้นตอน เขียนอีเมล์สมัครงานภาษาอังกฤษ
ฉบับรวบรัด!!) 8 ขั้นตอน เขียนอีเมล์สมัครงานภาษาอังกฤษ
Page 38 - ภาษาไทย-ชั้นป.6(การเขียนจดหมาบส่วนตัว)
Page 38 – ภาษาไทย-ชั้นป.6(การเขียนจดหมาบส่วนตัว)
การอ่าน วัน เดือน ปีแบบย่อ ป.2 - Youtube
การอ่าน วัน เดือน ปีแบบย่อ ป.2 – Youtube
Top 30 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนชอบออกเสียงผิด
Top 30 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนชอบออกเสียงผิด
เรตติ้งละคร วันที่ 9-10-11 ก.ค 66 - Pantip
เรตติ้งละคร วันที่ 9-10-11 ก.ค 66 – Pantip
เขียนวันที่เป็นภาษาสเปน - Wikihow
เขียนวันที่เป็นภาษาสเปน – Wikihow
การอ่าน วัน เดือน ปีแบบย่อ ป.2 - Youtube
การอ่าน วัน เดือน ปีแบบย่อ ป.2 – Youtube
การเขียนจดหมายกิจธุระและจดหมายราชการ | ภาษาไทย...วิถีไทย
การเขียนจดหมายกิจธุระและจดหมายราชการ | ภาษาไทย…วิถีไทย
เรตติ้งละคร วันที่ 9-10-11 ก.ค 66 - Pantip
เรตติ้งละคร วันที่ 9-10-11 ก.ค 66 – Pantip
หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ พต11001 ระดับประถมศึกษา - Mediaksn586 -  หน้าหนังสือ 90 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ พต11001 ระดับประถมศึกษา – Mediaksn586 – หน้าหนังสือ 90 | พลิก Pdf ออนไลน์ | Pubhtml5
วันที่ภาษาอังกฤษ | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
วันที่ภาษาอังกฤษ | Shorteng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา
Top 30 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนชอบออกเสียงผิด
Top 30 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนชอบออกเสียงผิด

ลิงค์บทความ: เขียนวันที่.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ เขียนวันที่.

ดูเพิ่มเติม: https://lasbeautyvn.com/category/digital-studios/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *