Skip to content
Trang chủ » เวลาเข้างาน ภาษาอังกฤษ: คู่มือการแสดงเวลาในสถานที่ทำงาน

เวลาเข้างาน ภาษาอังกฤษ: คู่มือการแสดงเวลาในสถานที่ทำงาน

เข้างาน เลิกงาน ลาป่วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เวลาเข้างาน ภาษาอังกฤษ: คู่มือการแสดงเวลาในสถานที่ทำงาน

เข้างาน เลิกงาน ลาป่วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Keywords searched by users: เวลาเข้างาน ภาษาอังกฤษ ลงเวลาเข้างาน ภาษาอังกฤษ, ตารางเข้างาน ภาษาอังกฤษ, เวลาเข้า ภาษาอังกฤษ, ตอกบัตรเข้างาน ภาษาอังกฤษ, อยู่ในเวลางาน ภาษาอังกฤษ, คุณเลิกงานกี่โมง อังกฤษ, คุณทํางานวันไหนบ้าง ภาษาอังกฤษ, เลิกงาน ภาษาอังกฤษ

เวลาเข้างาน ภาษาอังกฤษ: A Comprehensive Guide to Work Time in English

In the fast-paced and globalized working environment, effective communication is crucial, and understanding the vocabulary related to work time is essential. This guide aims to provide a comprehensive overview of เวลาเข้างาน (Work Time) in the English language, covering terminology, expressing work hours, offering advice on time management, and addressing common concerns when working in different time zones.

การกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเข้างาน

การกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเข้างาน (Setting Appropriate Work Hours) เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงานและการสื่อสารในที่ทำงาน. การกำหนดเวลาทำงานที่เหมาะสมช่วยให้ทุกคนในทีมเข้าใจเวลาทำงานของกันและกัน, ลดความสับสน, และเพิ่มประสิทธิภาพของทีม.

เวลาทำงานที่เหมาะสมมีความแตกต่างไปตามลักษณะงานและนโยบายของบริษัท. บางบริษัทกำหนดเวลาทำงานเป็นช่วงเวลาที่แน่นอน, ในขณะที่บริษัทอื่นอาจมีระบบที่ให้พนักงานกำหนดเวลาทำงานเอง. สำหรับบริษัทที่มีเวลาทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, นักงานควรปฏิบัติตามเวลาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทั้งบริษัทและทีมงาน.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและเวลา

เพื่อให้การสื่อสารในที่ทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ, ความเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและเวลาเป็นสิ่งสำคัญ. นี่คือบางคำศัพท์ที่นิยมใช้ในบริบทการทำงาน:

 • Work hours (ชั่วโมงทำงาน): หมายถึงเวลาที่นักงานต้องทำงาน.
 • Shift (ช่วงทำงาน): ช่วงเวลาที่ทำงานมีการแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ, สามารถเป็นกะกลางวันหรือกะกลางคืน.
 • Overtime (การทำงานเวลาล่วงเวลา): เวลาทำงานที่เกินเวลาปกติที่กำหนดไว้.
 • Clock in (ตอกบัตรเข้างาน): การบันทึกเวลาที่เข้างานโดยใช้บัตรหรือระบบอื่น ๆ.
 • Clock out (ตอกบัตรออกงาน): การบันทึกเวลาที่ออกงาน.
 • Workday (วันทำงาน): วันที่ทำงานตามกำหนด.
 • Weekday (วันทำงานในสัปดาห์): วันทำงานที่ไม่ใช่วันหยุด.
 • Time off (การลา): การไม่มาทำงานเนื่องจากวันหยุด, ลาป่วย, หรือลาพักร้อน.

การทราบคำศัพท์เหล่านี้ช่วยให้การสื่อสารเกี่ยวกับเวลาทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้ทุกคนเข้าใจกันได้มีประสิทธิภาพ.

วิธีการบอกเวลาเข้า-ออกงานในภาษาอังกฤษ

การบอกเวลาเข้า-ออกงานในภาษาอังกฤษต้องทำอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสน. นี้คือวิธีการที่สามารถใช้เพื่อแสดงเวลาเข้า-ออกงาน:

 1. เวลาเข้างาน (Clock In): “I start work at 8 o’clock in the morning.”

 2. เวลาออกงาน (Clock Out): “I finish work at 5 o’clock in the evening.”

 3. ช่วงทำงาน (Work Shift): “My work shift is from 9 AM to 6 PM.”

 4. วันทำงาน (Workday): “I work on weekdays, from Monday to Friday.”

 5. การทำงานเวลาล่วงเวลา (Overtime): “Sometimes, I need to work overtime to meet deadlines.”

 6. วันหยุด (Day off): “I usually take my day off on Saturdays.”

การใช้วิธีการบอกเวลาเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถแสดงเวลาทำงานของคุณได้อย่างชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ.

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเวลาทำงาน

การเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาทำงาน, นี่คือบางคำแนะนำที่สามารถช่วย:

 1. แจ้งล่วงหน้า: หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาทำงาน, ควรแจ้งล่วงหน้าให้ผู้บริหารหรือทีมงานทราบ. การแจ้งล่วงหน้าช่วยให้ทุกคนสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์.

 2. หารายละเอียด: อธิบายเหตุผลที่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงเวลาทำงาน. การให้รายละเอียดชัดเจนช่วยให้ทุกคนเข้าใจและรับทราบเหตุผลของคุณ.

 3. ความยืดหยุ่น: หากเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานเป็นเรื่องปกติในบริษัท, ควรสร้างนโยบายที่สามารถยืดหยุ่นตามความต้องการของพนักงาน.

 4. เป็นผู้รับผิดชอบ: ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อทีมงาน, ควรรับผิดชอบและทำให้แน่ใจว่างานยังคงเป็นไปตามแผน.

วิธีการให้รายงานเวลาทำงานหรือขอลา

การให้รายงานเวลาทำงานหรือขอลาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารเวลาและการทำงาน. นี้คือวิธีการทำรายงานเวลาหรือขอลาในภาษาอังกฤษ:

 1. รายงานเวลาทำงาน (Time Reporting): “I submit my time report at the end of each week to document the hours worked.”

 2. ขอลา (Requesting Leave): “I need to request a day off next week due to personal reasons. Can you please approve my leave?”

 3. ระบุเหตุผล: ในการขอลา, ควรระบุเหตุผลของคำขอลาของคุณ. เช่น “I am feeling unwell and need to take a sick day.”

 4. ให้รายละเอียด: ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานเวลาหรือขอลา, เพื่อให้ผู้บริหารหรือทีมงานทราบถึงสถานะและเหตุผล.

การทำรายงานเวลาหรือขอลาอย่างถูกต้องช่วยให้การจัดการเวลาของทีมงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการเข้างานที่ต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่ที่มีเวลาทำงานที่ต่างจากประเทศต้นทาง, มีข้อควรระวังบางประการที่ควรทราบ:

 1. เข้าใจเวลาท้องถิ่น: รับรู้ถึงต่าง ๆ ของเวลาทำงานท้องถิ่นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับทีมงานที่ต่างประเทศ.

 2. ใช้เครื่องมือออนไลน์: การใช้เครื่องมือออนไลน์สามารถช่วยในการจัดการเวลาและการสื่อสารกับทีมงานที่ต่างประเทศ.

 3. ตรวจสอบนโยบายการทำงาน: ทราบนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับทีมที่ต่างประเทศ, เช่นการวางตำแหน่งทำงาน, วันหยุด, และการติดต่อ.

 4. รับรู้ถึงเวลาทำงานเฉพาะ: ทราบถึงวันหยุดและวันทำงานเฉพาะในท้องถิ่นที่ทำงาน.

การทำงานในที่ทำงานที่ต่างประเทศต้องการความเข้าใจและการปรับตัวเป็นสำคัญ.

การจัดการกับการเข้างานในระบบที่มีกำหนด

ในบริษัทที่มีระบบการเข้างานที่กำหนดไว้, การปฏิบัติตามกฎเหล่านี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ:

 1. ลงเวลาเข้างาน (Clock In): ทำตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อลงเวลาเข้างานทุกวัน.

 2. ลงเวลาออกงาน (Clock Out): อย่าลืมลงเวลาออกงานทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นงาน.

 3. การให้รายงาน: หากต้องการให้รายงานการทำงาน, ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้.

 4. การติดตามนโยบาย: ทราบถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเข้า-ออกงานและการจัดการเวลา.

 5. รับข้อมูลตามเวลาที่กำหนด: ปรับตัวให้สอดคล้องกับการรับข้อมูลหรือแจ้งเตือนตามเวลาที่กำหนด.

แหล่งข้อมูลและทรัพยากรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาเข้างานในภาษาอังกฤษ

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาเข้างานในภาษาอังกฤษ, นี่คือบางแหล่งข้อมูลและทรัพยากรที่คุณอาจต้องการสำรวจ:

 1. British Council – Vocabulary about time for working people

 2. อาจารย์อดัม – โพสต์เกี่ยวกับการทำงานที่สถานที่ทำงาน

 3. Longdo Dictionary – ค้นหาคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาทำงาน

 4. Tr-Ex – คำศัพท์เกี่ยวกับเวลาทำงาน

 5. [Facebook – โพสต์เกี่ยวกับเวลาทำงานในชุมชนออนไลน์](https://www.facebook.com/131168903571027/posts/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%

Categories: นับ 45 เวลาเข้างาน ภาษาอังกฤษ

เข้างาน เลิกงาน ลาป่วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
เข้างาน เลิกงาน ลาป่วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลงเวลาเข้างาน ภาษาอังกฤษ

ลงเวลาเข้างาน ภาษาอังกฤษ: A Comprehensive Guide to Time Logging in the Workplace

In today’s fast-paced professional world, efficient time management is crucial for success. One aspect that plays a significant role in this is the practice of “ลงเวลาเข้างาน” (time logging) in the workplace. In this comprehensive guide, we will delve into the intricacies of time logging, its importance, and how it is expressed in English. Whether you are a seasoned professional or a newcomer to the workforce, understanding the nuances of expressing work hours in English can be advantageous in various situations.

Understanding ลงเวลาเข้างาน (Time Logging)

“ลงเวลาเข้างาน” is a Thai term that translates to “time logging” in English. It refers to the practice of recording and tracking the hours an individual spends at work. This process is essential for both employers and employees as it helps monitor productivity, manage work hours effectively, and ensure that employees are meeting their work commitments.

Importance of Time Logging

 1. Productivity Enhancement: Time logging allows individuals to identify peak productivity hours and optimize their work schedules accordingly.

 2. Resource Allocation: Employers can allocate resources more efficiently by analyzing time logs, ensuring that tasks are assigned to individuals with the right skills and availability.

 3. Project Management: For businesses handling multiple projects, time logging helps in tracking the time spent on each project, ensuring timely delivery and efficient project management.

 4. Employee Accountability: Employees can use time logs to demonstrate their commitment and dedication, showcasing their contributions to the organization.

Expressing Work Hours in English

Now that we understand the importance of time logging, let’s explore how to express work hours in English. This is particularly useful when communicating with international colleagues or working in an English-speaking environment.

Basic Time Expressions

 1. Start Time: “I start work at 8 o’clock in the morning.”

 2. End Time: “I finish work at 5 in the evening.”

 3. Duration: “I work for eight hours a day.”

Using Prepositions

 1. At: “I have a meeting at 10 a.m.”

 2. From…To: “My working hours are from 9 a.m. to 6 p.m.”

 3. Until: “I will be in the office until 7 p.m.”

Common Phrases

 1. Full-time: “I work full-time, 40 hours a week.”

 2. Part-time: “She is a part-time employee, working 20 hours a week.”

 3. Overtime: “I often work overtime to meet deadlines.”

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1: How do I express flexible working hours in English?

A1: You can say, “I have flexible working hours, but I usually start at 9 a.m. and finish at 6 p.m.”

Q2: What’s the difference between ‘a.m.’ and ‘p.m.’?

A2: ‘A.M.’ stands for ante meridiem (before noon), and ‘P.M.’ stands for post meridiem (after noon). For example, 9 a.m. is 9 in the morning, while 3 p.m. is 3 in the afternoon.

Q3: Can I use military time in English?

A3: Yes, you can. For example, instead of saying 3 p.m., you can say 15:00.

Q4: How do I inform my colleagues about my break time?

A4: You can say, “I usually take a lunch break from 12 p.m. to 1 p.m.”

In conclusion, mastering the art of expressing work hours in English is a valuable skill in today’s globalized workplace. Whether you are scheduling meetings, discussing your availability, or simply communicating your work hours, being proficient in this aspect can enhance your professional communication and contribute to a more efficient work environment. Remember, effective time logging is not just about tracking hours; it’s about optimizing productivity and achieving a healthy work-life balance.

ตารางเข้างาน ภาษาอังกฤษ

ตารางเข้างาน ภาษาอังกฤษ: A Comprehensive Guide to Work Schedules in Thai

In the fast-paced world of employment, managing one’s work schedule efficiently is crucial for personal and professional success. This guide aims to provide detailed information on “ตารางเข้างาน” (work schedules) in the Thai language, focusing on the English terminology associated with this aspect of the workplace. From basic vocabulary to understanding different work shift structures, this article is designed to be a comprehensive resource for Thai speakers navigating the intricacies of work schedules.

Understanding Work Schedules (ตารางเข้างาน)

In Thai workplaces, “ตารางเข้างาน” refers to the schedule that dictates when an employee is expected to be present at work. Let’s delve into the key elements associated with work schedules in the Thai language:

1. วันทำงาน (Work Days):

 • Common workdays in Thailand are from Monday to Friday, with Saturday and Sunday being the typical weekend.
 • Vocabulary: วันจันทร์ (Monday), วันอังคาร (Tuesday), วันพุธ (Wednesday), วันพฤหัสบดี (Thursday), วันศุกร์ (Friday), วันเสาร์ (Saturday), วันอาทิตย์ (Sunday).

2. เวลาทำงาน (Work Hours):

 • Vocabulary: ชั่วโมง (hour), นาฬิกา (clock/watch).
 • Example: ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน (Work 8 hours per day).

3. เวลาเริ่มงาน (Start Time) และเวลาเลิกงาน (End Time):

 • Vocabulary: เริ่ม (start), เลิก (end), ที่ (at), นาฬิกา (o’clock).
 • Example: เริ่มงานเวลา 8 โมงเช้า (Start work at 8 o’clock in the morning).

4. กะงาน (Shifts):

 • Different industries may have various shift structures.
 • Vocabulary: กะ (shift), กะเช้า (morning shift), กะบ่าย (afternoon shift), กะดึก (night shift).

Work Schedule Vocabulary Expansion

Expanding your vocabulary is essential for effective communication in the workplace. Here are some additional terms related to work schedules:

 • กำหนดเวลาเข้า-ออกงาน (Scheduled In-Out Time)
 • วันหยุด (Day Off)
 • ปฏิทินการทำงาน (Work Calendar)
 • การลา (Leave of Absence)
 • การทำงานนอกสถานที่ (Remote Work)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1: What are the standard work hours in Thailand?

A1: The standard work hours in Thailand are typically 8 hours per day, Monday to Friday. However, this can vary depending on the industry and employer policies.

Q2: Are there specific terms for different types of leave?

A2: Yes, “การลา” (leave of absence) is a general term, and specific types include “ลาป่วย” (sick leave) and “ลาพักผ่อน” (vacation leave).

Q3: How do you express a flexible work schedule in Thai?

A3: You can use phrases like “เวลาทำงานยืดหยุ่น” (flexible work hours) or “ทำงานนอกสถานที่” (remote work) to convey flexibility in work schedules.

Q4: Are there common abbreviations used in work schedules?

A4: Yes, “AM” and “PM” are commonly used for กะเช้า (morning shift) and กะดึก (night shift) respectively.

Q5: How can I request time off in Thai?

A5: You can say “ขอลา” (requesting leave) followed by the type of leave and the dates, for example, “ขอลาพักผ่อนวันที่ 1-3 มกราคม” (Requesting vacation leave from January 1-3).

This guide aims to empower Thai speakers with the knowledge and language skills needed to navigate the intricacies of work schedules in English. By understanding the terminology and concepts, individuals can communicate effectively in a professional environment and enhance their overall work experience.

เวลาเข้า ภาษาอังกฤษ

เวลาเข้า ภาษาอังกฤษ: A Comprehensive Guide to Understanding Time in English

Introduction

Learning a new language involves not only mastering grammar and vocabulary but also understanding cultural nuances, expressions, and how time is expressed. In the English language, the concept of time is essential for effective communication, especially in work settings and daily life. This article aims to provide an in-depth guide to เวลาเข้า ภาษาอังกฤษ, or the concept of time in the English language. Whether you are a student, professional, or language enthusiast, gaining a deeper understanding of how time is expressed in English can enhance your language skills.

Time Expressions in English

English employs various time expressions to convey different aspects of time. Let’s delve into some key concepts and expressions related to time:

 1. Clock Time:

  • Clock time refers to the specific time shown on a clock or watch. In English, time is typically expressed in a 12-hour format, with a distinction between morning (a.m.) and afternoon/evening (p.m.). For example, 8:00 a.m. is 8 o’clock in the morning, while 8:00 p.m. is 8 o’clock in the evening.
 2. Work Hours and Shifts:

  • Understanding work hours and shifts is crucial for professionals and employees. The standard workday is often from 9:00 a.m. to 5:00 p.m., but it can vary based on industry and company policies. Expressions like “I start work at 8 o’clock” or “My shift begins at 2 p.m.” are common in workplace communication.
 3. Daily Routines:

  • Describing daily routines involves using time expressions to talk about habitual actions. Phrases like “every morning,” “at noon,” or “before bedtime” help convey the regularity of activities.
 4. Time Zones:

  • English speakers often discuss time zones when communicating across different regions. Phrases like “Eastern Standard Time (EST)” or “Pacific Daylight Time (PDT)” indicate specific time zones.
 5. Prepositions of Time:

  • English uses prepositions to indicate the relationship between events and time. Common prepositions include “at,” “in,” and “on.” For instance, “I have a meeting at 3 p.m.,” “I will finish the report in an hour,” or “Let’s meet on Monday.”

In-Depth Explanation of Time Concepts

Let’s explore some of the time-related concepts in more detail:

1. Work Hours and Shifts:

 • In English-speaking workplaces, the standard workweek is typically from Monday to Friday. The workday usually starts at 9:00 a.m. and ends at 5:00 p.m. However, some industries, such as healthcare and customer service, may operate on shifts, including night shifts. Understanding phrases like “I work a 9-to-5 job” or “I have a night shift this week” is crucial for effective workplace communication.

2. Vocabulary for Talking About Time:

 • Building a strong vocabulary related to time enhances language proficiency. Terms like “deadline,” “schedule,” “appointment,” and “duration” are commonly used in various contexts. For example, “I have a deadline for the project on Friday,” or “Let’s schedule a meeting for next week.”

3. Expressing Future Plans:

 • English speakers use various tenses and expressions to talk about future plans. The present continuous tense is often employed for future arrangements, such as “I am meeting a client tomorrow,” or “We are having a team discussion next week.”

4. Politeness in Time Management:

 • Politeness is a crucial aspect of communication, and expressing time considerations politely is important. Phrases like “Could we reschedule the meeting?” or “I apologize for being a few minutes late” demonstrate awareness and courtesy in time management.

FAQ Section

Q1: How do I express time in English when making future plans?

 • A1: English speakers commonly use the present continuous tense to express future plans. For example, “I am attending a conference next month” or “We are launching the product next week.”

Q2: What are common expressions for discussing work hours?

 • A2: Phrases like “9-to-5 job,” “night shift,” and “I start work at” are frequently used to discuss work hours and schedules in English.

Q3: How do I talk about deadlines and schedules in the workplace?

 • A3: Vocabulary such as “deadline,” “schedule,” and “appointment” is essential. For instance, “The deadline for the project is Friday,” or “Let’s schedule a team meeting for Monday.”

Q4: Are there cultural differences in expressing time in English?

 • A4: While the basic concepts of time are universal, cultural nuances may affect expressions of punctuality and time management. Being aware of cultural differences can enhance effective communication.

Q5: Can you provide examples of prepositions of time in English?

 • A5: Certainly! Common prepositions include “at” (at 3 p.m.), “in” (in an hour), and “on” (on Monday). These prepositions help specify the relationship between events and time.

Conclusion

In conclusion, เวลาเข้า ภาษาอังกฤษ, or understanding time in the English language, is a multifaceted aspect of language learning. From clock time to work hours and expressions for future plans, this guide has provided an in-depth exploration of how time is expressed in English. Building a strong vocabulary and being aware of cultural nuances can significantly enhance your language proficiency. Whether you are a student, professional, or language enthusiast, mastering the concept of time in English is a valuable skill for effective communication.

Reference Materials:

รวบรวม 17 เวลาเข้างาน ภาษาอังกฤษ

10 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงาน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
10 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงาน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
คนสมัครงานต้องรู้!! รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในใบสมัครงาน - Pantip
คนสมัครงานต้องรู้!! รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในใบสมัครงาน – Pantip
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
Workday แปลว่า วันทำงาน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Workday แปลว่า วันทำงาน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
คนสมัครงานต้องรู้!! รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในใบสมัครงาน - Pantip
คนสมัครงานต้องรู้!! รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในใบสมัครงาน – Pantip
เลิกงาน ภาษาอังกฤษ เลิกงานแล้ว เลิกงานกี่โมง เลิกงานหรือยัง เลิกงาน แล้วเหรอ..พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?... - ภาษาอังกฤษออนไลน์
เลิกงาน ภาษาอังกฤษ เลิกงานแล้ว เลิกงานกี่โมง เลิกงานหรือยัง เลิกงาน แล้วเหรอ..พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?… – ภาษาอังกฤษออนไลน์
หนังสือรับรองการทำงาน | ดาวน์โหลดเอกสารที่แก้ไขได้ (อังกฤษ/ไทย)
หนังสือรับรองการทำงาน | ดาวน์โหลดเอกสารที่แก้ไขได้ (อังกฤษ/ไทย)
รวมวลีภาษาอังกฤษที่คนทำงานต้องรู้
รวมวลีภาษาอังกฤษที่คนทำงานต้องรู้
หนังสือรับเข้าทำงาน | ดาวน์โหลดเอกสารที่แก้ไขได้ (อังกฤษ/ไทย)
หนังสือรับเข้าทำงาน | ดาวน์โหลดเอกสารที่แก้ไขได้ (อังกฤษ/ไทย)
Iconext ขอนำเสนอระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงานที่สามารถรองรับการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) หรือนอกสถานที่และเชื่อมต่อกับระบบ Hr ที่ใช้งาน อยู่ในปัจจุบันได้อีกด้วย
Iconext ขอนำเสนอระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงานที่สามารถรองรับการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) หรือนอกสถานที่และเชื่อมต่อกับระบบ Hr ที่ใช้งาน อยู่ในปัจจุบันได้อีกด้วย
50 คําถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ ยอดนิยม พร้อมคำตอบ วิธี ตอบสัมภาษณ์งาน – Bestkru
50 คําถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ ยอดนิยม พร้อมคำตอบ วิธี ตอบสัมภาษณ์งาน – Bestkru

See more here: lasbeautyvn.com

Learn more about the topic เวลาเข้างาน ภาษาอังกฤษ.

See more: lasbeautyvn.com/category/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-77-%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%94

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *